fbpx

Trans Euro Trail® Code of Conduct

Europe’s open spaces are growing more and more congested. As well as those that live and work in the countryside, there are many leisure groups wanting to take advantage of our dwindling green spaces.

As Trans Euro Trail® users, we have a responsibility to ourselves and the riders that come after us to ensure that access is maintained.

We should aim to be ambassadors of Trail Riding – that is riding and using the trails respectfully and sensitively.

Trans Euro Trail® subscribes to the following Code of Conduct:

 

 1. Use only vehicular rights of way and respect signs

 2. Motorcycles and riders must be road-legal, licensed and insured.

 3. Keep to the defined way across farmland as wheels can damage crops and grass – they are someone’s livelihood.

 4. Give way to walkers, horses and cyclists by stopping and switching off engines as necessary on narrow trails and slowing down, giving a wide berth and avoiding sending gravel and dust flying on wider ones.

 5. Leave gates as you found them so as to safeguard stock.

 6. Travel at a safe speed taking regard of conditions and visibility – the TET® is not and should never be regarded as a racetrack.

 7. Ride quietly and use the throttle with discretion as noise does offend.

 8. Do not travel in large groups – six or less is the ideal.

 9. Respect the countryside and those who live, work and play in it.

 10. Remember that trails can be fragile and susceptible to erosion especially when wet. Please consider a detour.

 11. Acknowledge the presence of other trail users with a friendly wave and a smile – it doesn’t cost anything!

 12. If you witness dangerous or irresponsible behaviour on the trails and it safe to do so, we would ask you to have the moral courage to have a chat – you might just sow a seed that will flourish.

 13. Ride within your and your bike’s capabilities.

 14. Contribute to the viability of rural communities by spending your money with local businesses.

We believe that if we measure our actions and Trans Euro Trail® use against the following 3 criteria, then we can all help to change people’s perceptions of trail riders for the better:

Respect for the trails.

Respect for the communities we travel through.

Respect for the environment.

Code of Conduct Translations

Kodi i sjelljes i “The Trans Euro Trail®”

Hapësirat e gjëra të Evropës po rriten gjithnjë e më shumë. Si dhe ata që jetojnë dhe punojnë në fshat, ka shumë grupe që kanë kohë të lirë dhe që dëshirojnë të përfitojnë nga hapësirat tona jeshile që po pakësohen.
Si përdoruesit e The Trans Euro Trail®, ne kemi përgjegjësi ndaj vetës dhe ndaj motoristëve që to të vijnë pas nesh të sigurojmë që kjo qasje të mirëmbahet.

Në duhet të synojmë që të jemi ambasadorë të Trail Riding – që do të thotë një vozitje dhe përdorim i rrugëve me respekt dhe ndjeshmëri.

The Trans Euro Trail® pajtohet me Kodin e Sjelljes siç vijon:
Përdorni vetëm rrugët për automjete dhe respektoni shenjat e komunikacionit.
Motoçikletat dhe motoristët duhet të jenë legal në rrugë, të pajisur me patenta dhe siguracion.

Mbahuni rrugës së përcaktuar përmes tokës bujqësore, pasi rrotat mund të dëmtojnë bimët dhe barin – sepse ato janë pjesë e ambientit në të cilin dikush jeton.

Jepni përparësi këmbësorëve, kuajve dhe çiklistëve duke ndaluar dhe duke fikur motorin sipas nevojës në rrugët e ngushta dhe duke ulur shpejtësinë, duke i dhënë hapësirë dhe duke evituar hedhjen e zhavorrit dhe pluhurit në ata që janë përreth.

Lini portat ashtu siç i keni gjetur, po ashtu edhe drunjtë.

Udhëtoni me një shpejtësi të sigurt duke marrë në konsideratë kushtet dhe dukshmërinë – The Trans Euro Trail® nuk është dhe kurrë nuk duhet të konsiderohet si një pistë për gara.

Udhëtoni me qetësi dhe përdorni valvulat me maturi sepse zhurma ofendon dhe pengon.

Mos udhëtoni në grupe të mëdha – gjashtë ose më pak se aq është ideale.
Respektoni fshatrat dhe ata që banojnë, punojnë dhe luhen aty.

Mos harroni se rrugët mund të jenë të brishta dhe të ndjeshme ndaj erozionit posaçërisht kur janë të lagëta. Ju lutemi të merrni në konsideratë edhe një drejtim të tërthortë.

Përshëndetini përdoruesit të tjerë të rrugëve që janë të pranishëm duke u bërë më dorë miqësisht dhe duke u buzëqeshur – kjo nuk ju kushton asnjë gjë!
Nëse jeni dëshmitarë i një sjelljeje të rrezikshme ose të papërgjegjshme në rrugë dhe nëse ekziston një mundësi e sigurt për ta bërë këtë, në ju lutemi që të keni guxim moral për të ndaluar dhe biseduar shkurt me shkaktarin – ndoshta në këtë mënyrë do të mbillni një farë që do të lulëzojë.

Udhëtoni brenda mundësive të juaja dhe të motoçikletës suaj.

Kontribuoni qëndrueshmërisë së komuniteteve rurale duke shpenzuar të hollat tuaja në bizneset lokale.

Besojmë se në qoftë se të gjithë veprojmë me maturi dhe nëse përdorim The Trans Euro Trail® sipas 3 kritereve të mëposhtme, të gjithë mund të kontribuojmë ndryshimit për të mirë të perceptimit që njerëzit kanë për motoristët:

1. Respektoni rrugët!
2. Respektoni komunitetet atje ku kaloni!
3. Respektoni mjedisin!

Trans Euro Trail® jokabide kodea.

Europako gune irekiak gero eta jende gehiagoz gainezka daude. Bertan bizi eta lan egiten duten nekazariez gain, badaude haina talde eta elkarte geroz eta txikiago diren gune ireki horietaz gozatu naian.

The Trans Euro Trail®-aren erabiltzaile bezala, gure beharra da guretzako eta gure atzetik etorriko direnendako gune horien sarbidea mantentzea.

Gure helburua Trail gidari enbaxadore izatea izan beharko litzateke- hau bidea errespetuz eta era sentikor baten erabiltzea da.

The Trans Euro Trail®-ak hurrengo jokabide kodea onesten du:

– Erabili ditzagun baimenduta dauden bideak bakarrik eta jarrai ditzagun seinaleak.

– Motorrak eta gidariak beharrezko baimenak izan behar dituzte.

– Erabili markaturiko bideak, motorren erruberak belarra jaso dezake eta- askotan bertakoen bizibidea baita.

– Laga oinezkoak, zaldiak eta bizikletan ibiltzen direnei pasua. Beharrezkoa izan ezkero motorra gelditu, abiadura murriztu eta lekua laga, ez dezagun hautsa jaso edo harririk bota.

– Laga ateak aurkitu diren bezala, bertako animaliak irten ez daitezen.

– Gidatu abiadura seguruan- The Trans Euro Trail®-a ez da karrera pista bat.

– Gidatu isilean, zarata iraingarria da.

– Ez bidaiatu talde handietan. Sei pertsona edo gutxiago ideala da.

– Errespetatu eremuak eta bertan bizi, lan egin eta jokatzen direnak

– Gogoratu bideak hauskorrak izan daitezkeela, bereziki bustita daudela. Pentsatu beste bide bat hartzea dagoela kasu hauetan.

– Aitortu bideen beste erabiltzaileak irribarre eta agur batekin. Ez du bat ere kostatzen!

– Bideen erabilera arriskutsu edo arduragabea ikusi ezkero, eta segurua bada, arduradunekin hizketa bat izateko adorea eduki dezazun eskertuko genuke- zorte pixka batekin hazi bat hasi dezakezu.

– Gidatu ezazu zure trebetasunaren arabera.

– Lagundu landetan dauden negozioak zure gastuak bertan eginez hauek aurrera jarrai dezaten.

Uzte dugu gure ekintzak eta The Trans Euro Trail®-aren erabilera hiru irizpide hauek kontuan edukiz, jendeak trail gidarien gainean dagoen ikuspegia hobera alda dezakegu.

1. Bideak errespetatu.
2. Gurutzatzen ditugun landak errespetatu.
3. Ingurunea errespetatu.

Trans Euro Trail® pravila ponašanja

Europska prostranstva postaju sve više i više zagušena raznim aktivnostima. Osim onih koji žive i rade na selu, postoje brojne skupine koje svoje slobodno vrijeme žele iskoristiti na zelenim površinama kojih je svakim danom sve manje.

Kao The Trans Euro Trail® korisnici imamo odgovornost prema sebi i prema vozačima koji dolaze iza nas kako bismo i u buduće osigurali nesmetani pristup stazi. Trebamo težiti da budemo ambasadori Trail vožnje što osim same vožnje podrazumijeva korištenje staza odgovorno i pažljivo.

The Trans Euro Trail® se pridržava sljedećih pravila ponašanja:

Koristite isključivo zajedničke puteve i poštujte znakove.

Motocikli i vozači moraju biti legalni za prometovanje, licencirani i osigurani.

Držite se definiranog puta kroz poljoprivredna zemljišta, jer vaša vožnja može značajno oštetiti usjeve i travu – neki od toga žive.

Ostavite dovoljno mjesta pješacima, stoci na koju naiđete (konji, krave, ovce…) kao i biciklistima zaustavljajući se a po potrebi na uskim stazama ugasite motor. Prilikom mimoilaženja obavezno usporite i osigurajte siguran prolazak za sve sudionike te izbjegavajte podizanje prašine nastale naglim ubrzavanjem.

Ostavite vrata kako ste ih pronašli kako biste zaštitili stoku.

Putujte sigurnom brzinu uzimajući u obzir uvjete i vidljivost – The Trans Euro Trail® nije i nikada se ne smije smatrati trkaćim stazom
Vozite tiho i koristite gas na način koji nije iritantan.

Nemojte putovati u velikim grupama – šest ili manje je idealan broj sudionika.

Poštujte selo i sve one koji tamo žive, rade i/ili uživaju u njemu.
Imajte na umu da staze mogu biti osjetljive na eroziju, posebno kada su vlažne. Ako se nađete u takvoj situaciji razmotrite alternativni pravac.
Javite se drugim korisnicima na stazi prijateljskim mahanjem i osmijehom – to ne košta ništa!

Ako svjedočite opasnom ili neodgovornom ponašanju na stazi i ako je sigurno to učiniti, zatražit ćemo od vas da imate moralne hrabrosti za razgovor s počiniteljem ili više njih – možda ćete samo posijati sjeme koje će procvjetati.

Vozite u okvirima svojih mogućnosti i mogućnosti vašeg motocikla.
Pridonesite razvoju i održivosti seoskih zajednica korištenjem lokalnih usluga.

Vjerujemo da ako mjerimo naše postupke i korištenje The Trans Euro Trail®-a prema sljedeća 3 kriterija, tada možemo uspjeti u namjeri da promijenimo na bolje mišljenje ljudi o nama kao Trail vozačima:

1. Poštovanje prema stazi
2. Poštovanje prema zajednicama kroz koje putujemo
3. Poštovanje prema okolišu

Codi de conducta de la Trans Euro Trail®

Els espais oberts d’Europa s’estan congestionen cada cop més. Sumats a aquells que viuen i treballen a les zones rurals, hi ha multitud de grups i associacions de lleure que busquen gaudir dels nostres minvants espais verds.

Com a usuaris de la The Trans Euro Trail® tenim la responsabilitat de mantenir i cuidar l’accés a aquests espais verds, tant per a nosaltres com per als que vinguin després. Hem d’aspirar a ser ambaixadors de la conducció Trail – això vol dir circular i utilitzar les pistes d’una manera respectuosa i sensible.

La The Trans Euro Trail® aprova el següent codi de conducta:

Utilitza només pistes i camins aptes per a la circulació i respecta els senyals Tant les motocicletes com els conductors han de disposar dels permisos i assegurances corresponents i complir amb la legalitat.

Mantingueu-vos en els camins marcats quan creueu terrenys agrícoles, ja què podríeu danyar cultius i gespa – mitjans de subsistència d’algú.

Cedeix el pas a vianants, cavalls i ciclistes, aturant-se i apagant el motor si fos necessari en els camins estrets, i reduint la velocitat i deixat un bon marge de seguretat per evitar aixecar pols i llençar pedres en els camins més amples.

Deixa les portes i tanques tal com les has trobat per tal de protegir el bestiar. Circula a una velocitat segura i ajustada a les condicions i la visibilitat – la The Trans Euro Trail® no és una pista de carreres.

Condueix silenciosament i utilitza l’accelerador amb discreció, el soroll és molest.

No viatgis en grups massa grans – Sis o menys és ideal (revisa si hi ha restriccions addicionals en el país/comunitat que vagis a creuar).

Respecta el camp i aquells que hi viuen, juguen i treballen.

Recorda que els camins poden ser fràgils i susceptibles a l’erosió, sobretot quan són humits. Considera un canvi de ruta en aquests casos.

Reconeix la presència d’altres usuaris de les pistes amb un somriure i un salut amistós – no costa res!

Si ets testimoni d’actituds perilloses o irresponsables a les pistes, i sempre que sigui segur, t’agrairíem que tinguis el coratge moral d’establir una conversa amb els responsables – amb sort hauràs sembrat una llavor que florirà.

Condueix sempre dins de les teves capacitats i les de la teva moto.

Contribueix a la viabilitat de les comunitats rurals gastant els teus diners en negocis locals.

Creiem que si mesurem les nostres accions i ús de la The Trans Euro Trail® seguint els següents 3 criteris, podem entre tots canviar a millor la percepció de la gent vers els conductors de Trail:

Respecte pels camins i pistes
Respecte per les comunitats que creuem
Respecte per l’entorn

Trans Euro Trail® Pravila Ponašanja

Prostranstva Europe postaju sve više i više zagušena. Pored onih koji žive i rade na selu, postoje brojne rekreativne skupine koje se žele koristiti zelenim površinama kojih je svakim danom sve manje.

Kao The Trans Euro Trail® korisnici imamo odgovornost prema sebi i prema vozačima koji dolaze iza nas omogućiti nesmetani pristup stazi.
Trebamo težiti biti ambasadori Trail vožnje – što podrazumijeva uz samu vožnju i odgovorno i obzirno korištenje staza.

The Trans Euro Trail® definira sljedeća Pravila Ponašanja:

Koristite isključivo namijenjene puteve i poštujte znakove.

Motocikli i vozači motocikala moraju biti legalni u okviru postojećeg zakona, licencirani i osigurani.

Držite se definiranog puta kroz poljoprivredna zemljišta, jer vaša vožnja može oštetiti usjeve i travu – od kojih nekima ovise prihodi i preživljavanje.

Ostavite dovoljno prostora pješacima, konjima i stoci na koju naiđete kao i biciklistima zaustavljajući se a po potrebi na uskim stazama ugasite motor.

Prilikom mimoilaženja obavezno usporite i osigurajte dovoljno prostora za sve sudionike te izbjegavajte podizanje prašine i bacanje šljunka nastale naglim ubrzavanjem.

Ostavite vrata pašnjaka i privatnih zemljišta kako ste ih zatekli, a sve kako biste zaštitili stoku.

Putujte adekvatnom brzinom uzimajući u obzir uvjete i vidljivost – The Trans Euro Trail® nije i nikada se ne smije smatrati trkaćom stazom/pistom.

Vozite tiho i koristite gas diskretno, na način koji ne irititira druge sudionike prometa i/ili prolaznike.

Nemojte putovati u velikim grupama – šest ili manje je idealan broj.

Poštujte ruralne krajeve i sve one koji tamo žive, rade i/ili uživaju u njemu.

Imajte na umu da staze mogu doživjeti promjene prirodnim utjecajima i da su osjetljive na eroziju, posebno kada su vlažne. Ako se nađete u takvoj situaciji razmotrite alternativni pravac/pravce.

Javite se drugim korisnicima na stazi prijateljskim mahanjem i osmijehom – to Vas ništa ne košta!

Ako svjedočite opasnom ili neodgovornom ponašanju na stazi i ako je po Vas to sigurno učiniti, tražimo da imate moralne odgovornosti i hrabrosti za razgovor s počiniteljem ili više njih – možda ćete samo posijati sjeme koje će pokrenuti pozitivnu promjenu.

Vozite u okvirima svojih mogućnosti i mogućnosti vašeg motocikla.

Pridonesite razvoju i održivosti ruralnih zajednica konzumiranjem usluga i servisa lokalnih pružatelja.

Vjerujemo da ako usmjerimo naše postupke i korištenje The Trans Euro Trail®-a prema sljedeća 3 kriterija, tada svi možemo biti od pomoći ako bismo promijenili na bolje mišljenje populacije, o nama kao Trail vozačima:

1. Poštovanje prema stazi
2. Poštovanje prema zajednicama kroz koje putujemo
3. Poštovanje prema okolišu

Trans Euro Trail® adfærdskodeks.

Europas åbne vidder er begrænsede og tiltagende belastede. Ud over dem der bor og arbejder på landet, er der mange grupper, der ønsker at benytte vores svindende grønne områder.

Som brugere af The Trans Euro Trail® har vi et ansvar i forhold til os selv og de kørere, der kommer efter os for at sikre at adgangen opretholdes.
Vi bør sigte mod at være ambassadører for “Trail Riding” ved at køre hensynsfuldt og udvise omtanke, når vi forlader asfalten.

The Trans Euro Trail® tilskynder følgende adfærdskodeks:

Kør kun hvor det er tilladt – respekter skiltning og lovgivning.

Din motorcykel skal være lovlig, indregistreret og forsikret.

Hold dig til det anviste spor igennem opdyrkede områder. Undgå at forårsage skader på afgrøder og græs – de er lokalbefolkningens levebrød.

Giv plads og vis hensyn overfor vandrere, hesteryttere og cyklister, ved at stoppe og slukke motoren på smalle stier – på brede stier ved at holde god afstand og sætte tempoet ned, så du ikke udsætter dem for en sky af støv og flyvende småsten.

Efterlad led og låger som du fandt dem for at beskytte dyrebesætninger.
Kør efter forholdene – The Trans Euro Trail® er ikke og bør aldrig betragtes som en racerbane.

Undgå at støje unødigt/brug gashåndtaget med omtanke når du kører. Mange bliver stødt af støjen.

Rejs ikke i store grupper – seks eller mindre er det ideelle.

Respekter naturen og dem der bor, arbejder og opholder sig i den.

Husk at stier kan være skrøbelige og modtagelige for erosion, især når det er vådt. Nogle gange kan det være en god idé at vælge en alternativ rute.

Mød ​​andre brugere af sporet med et vink og et smil – det koster ikke noget!
Hvis du overværer farlig eller uansvarlig adfærd på sporet, vil vi opfordre dig til at udvise det nødvendige mod og påtale det overfor pågældende. En god snak kan måske så et frø, der på sigt vil resulterer i ændret adfærd.

Kør inden for egne og din motorcykels evner.

Bidrag til levedygtigheden i landdistrikterne ved at bruge dine penge hos lokale virksomheder.

Vi tror på, at vi kan bidrage til at ændre folks opfattelse af “Trail Riding” til det bedre, ved at efterleve disse 3 værdier når vi benytter The Trans Euro Trail®:

1. Respekt for sporet/stierne.
2. Respekt for de samfund vi rejser igennem.
3. Respekt for miljøet.

De Trans Euro Trail® gedragscode

De open ruimtes van Europa worden steeds meer overbelast. Naast de mensen die op het platteland leven en werken, zijn er veel groepen die willen recreeren in de steeds drukker wordende groene zones.

Als The Trans Euro Trail®-gebruikers moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en ervoor zorgen dat er na onze doorgang de toegang wordt gehandhaafd voor degenen die na ons komen.

We moeten ons gedragen als ambassadeurs van het Offroad Rijden – dat is het respectvol berijden van de wegen en paden die ons gegeven zijn.

The Trans Euro Trail® onderschrijft de volgende gedragscode:

Gebruik alleen wegen die legaal zijn en respecteer de verkeersborden en regels

Motorfietsen en hun berijders moeten legaal zijn, gekentekend en verzekerd zijn.

Blijf op de afgebakende paden naast landbouwgrond want banden kunnen gewas en gras beschadigen.

Maak plaats voor wandelaars en fietsers en voor ruiters door te stoppen en de motor uit te schakelen, vertraag op smalle wegen en het voorkom het opvliegen van grind en stof op grotere gebieden.

Open en sluit hekken steeds zoals je ze aangetroffen hebt om ervoor te zorgen dat eventueel vee zijn leefruimte kan benutten.

Reis met een veilige snelheid, rekening houdend met de omstandigheden en zichtbaarheid . De The Trans Euro Trail® is geen en route om wedstrijden op te houden of om er voor dat doel op te oefenen.

Rijd rustig en gebruik het gas met discretie aangezien lawaai al snel voor ergernis zorgt.

Reis niet in grote groepen – zes of minder is ideaal.

Respecteer het platteland en degenen die daar leven, werken en spelen.

Vergeet niet dat paden gevoelig zijn voor erosie, vooral wanneer het nat is.
Overweeg een andere route als dit nodig kan zijn.

Erken de aanwezigheid van andere gebruikers met vriendelijkheid en een lach – het kost niets!

Als u getuige bent van gevaarlijk of onverantwoordelijk gedrag op de paden en het veilig is om dit te doen, dan vragen wij u om de persoon (-en) in kwestie aan te spreken over zijn (hun) gedrag. Hopelijk maak je hun ervan bewust dat de mogelijkheden steeds minder worden en passn ze hun gedrag aan!

Rijd binnen de grenzen van je eigen kunnen en de limieten van je motor.

Draag bij aan de levensvatbaarheid van plattelandsgemeenschappen door uw geld te besteden aan lokale bedrijven.

Wij geloven dat als we onze acties en The Trans Euro Trail® gebruiken tegen de volgende 3 criteria, kunnen we allemaal helpen om de percepties van de rijrijders van mensen beter te veranderen:

1. Respect voor de paden en hun gebruikers.
2. Respect voor de gemeenschappen waar we doorheen reizen.
3. Respect voor het milieu.

Trans Euro Traili® Käitumiskoodeks

Looduslike alade pindala Euroopas väheneb pidevalt. Nii maapiirkondades elavad ja töötavad inimesed kui ka erinevad huvigrupid soovivad neid alasid ühiselt kasutada .

Meie kui The Trans Euro Trail®i kasutajad omame vastutust nii iseenda kui ka meie järel tulevate sõitjate ees, et ligipääs nendele radadele säiliks.
Me peame püüdma olla jätkusuutliku mootorrattasõidu esindajad – sõidame ja kasutame neid radu vastutustundlikult ja mõistlikult..

The Trans Euro Trail® rada kasutades nõustud Sa meie käitumiskoodeksiga:
Lähtu mootorsõidukitele kehtivatest seadustest ja austa märke
Mootorrattad peavad olema tänavalegaalsed, registreeritud ja kindlustatud, juhid omama kehtivat juhiluba.

Liikle ainult teedel ja radadel, sõites üle põldude kahjustad sa kasvavaid põllukultuure – need on kellegi elatusallikaks.

Anna kitsastel radadel sõites teed matkajatele, ratsanikele ja jalgratturitele peatudes ja vajadusel ka mootorit seisates, laiematel teedel liikudes vähenda kiirust, et vältida kruusa ja tolmu paiskamist teistele teel liikujatele.

Kui läbid väravaid, sulge need ka enda järel, et vältida loomakarjade karjamaadelt väljapääsemist.

Liigu turvalisel kiirusel, arvestades olusid ja nähtavust – The Trans Euro Trail® ei ole võidusõidurada.

Sõida vaikselt ja kasuta gaasi mõistlikult, sest liigne lärm tekitab pahameelt.

Ära liigu suurte gruppidena – kuus või vähem ratturit on mõistlik grupp.

Austa maapiirkondi ja neid kes seal elavad, töötavad ja mängivad.

Pea meeles, et rajad võivad kergesti kahjustuda, eriti märgades oludes. Leia selliste lõikude puhul ümbersõidu võimalus.

Märka ka teisi raja kasutajaid ja suhtu nendesse sõbralikult – lehvitamine ja naeratus ei maksa midagi!

Kui märkad teiste raja kasutajate ohtlikku või vastutustundetut käitumist, oma moraalset julgust seda võimalusel ka nendele kasutajatele öelda – see võib aidata neil oma käitumise tagajärgi paremini mõista.

Sõida vastavalt oma ja oma mootorratta võimetele.

Toeta kohalike kogukondade jätkusuutlikkust, kasuta võimalusel kohalike ettevõtete pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Me usume, et kui me käitume ja kasutame The Trans Euro Trail®i rada 3 alljärgnevat kriteeriumit silmas pidades, aitame sellega parandada ka inimeste suhtumist mootorratturitesse ja maastikusõitu üldiselt:

1. Austa radu, millel liigud
2. Austa kogukondi, kelle elukohti sa läbid
3. Austa looduskeskkonda

Trans Euro Trail (TET)® käyttö säännöt

Euroopan avoimet alueet ovat muuttumassa enemmän ja enemmän asutuiksi. Sekä ihmiset jotka asuvat ja työskentelevät maaseudulla että vapaa-ajan ryhmät haluavat hyödyntää alati vähenevää vehreyttä.

The Trans Euro Trail® käyttäjinä meillä on vastuu itseämme ja muita moottoripyöräilijöitä kohtaan ja varmistaa että kulku on esteetön.
Meidän pitäisi tavoitella olemaan edelläkävijöitä maasto moottoripyöräilyssä – käyttää ja ajaa reittejä kunnioittavasti ja huomioivasti.

> The Trans Euro Trail® seuraa seuraavia sääntöjä:

Käytä vain ajoneuvoille tarkoitettuja reittejä ja noudata liikennemerkkejä.
Moottoripyörät ja moottoripyöräilijät molemmat pitää olla laillisia ja vakuutettuja.

Ajaessasi maatiloilla pysyttäydy reiteillä koska renkaat voivat vahingoittaa kylvöjä, ne ovat tilallisten elinkeino.

Anna tietä kävelijöille, hevosille ja pyöräilijöille. Hidasta, sammuta moottori jos tarpeellista ja varo lennättämästä hiekkaa ja soraa kenenkään päälle.

> Jätä portit niin kuin ne olivat suojellaksesi karjaa.

> Huomioi ajo-olosuhteitten ja näkyvyyden merkitys nopeuteen, The Trans Euro Trail® ei ole, eikä sitä pidä ikinä kohdella kilparatana.

Aja hiljaisesti ja käytä kaasua maltillisesti jotta kova ääni ei häiritsisi ketään.

Älä matkusta suurissa ryhmissä, enintään kuusi on suotava määrä.

Kunnioita luontoa ja niitä jotka asuvat, työskentelevät tai harrastavat siellä.

Muista, että reitit saattavat olla hauraita ja sääolosuhteiden takia helposti hajoavia. Harkitse kiertoteitä jos mahdollista.

Huomioi muut reittien käyttäjät hymyllä ja käden heilautuksella, se ei maksa mitään!

Jos näet vaarallista tai vastuutonta käytöstä reiteillä me pyydämme että keskustelisit asiasta jos turvallista tehdä niin, saatat kylvää siemenen josta kasvaa hyvää.

Aja moottoripyöräsi kunnon ja omien ajotaitojesi mukaisesti.
Kannata paikallista elinkeinoa ostamalla paikallisia tuotteita ja käyttämällä paikallisia palveluja.

Me uskomme että jos käyttäydymme seuraavien 3 kriteerin mukaisesti me voimme muuttaa myönteisesti ihmisten suhtautumista maasto moottoripyöräilyä kohtaan

1. Kunnioita reittejä
2. Kunnioita kyläyhteisöjä joiden läpi kuljet
3. Kunnioita luontoa

Charte de Bonne Conduite du Trans Euro Trail® France.

Les espaces naturels européens sont de plus en plus menacés.

les populations qui vivent au sein de ces régions doivent cohabiter avec les activités de pleines nature qui ne cessent de se développer.

De nombreux groupes de loisirs veulent profiter de ces espaces verts en déclin.

En tant qu’utilisateurs de The Trans Euro Trail®, nous avons la responsabilité de veiller à ce que l’accès soit maintenu pour le bien de la communauté et des générations futures.

Nous devons être les ambassadeurs de la randonnée motorisée, d’utiliser les chemins ruraux, les pistes avec respect et sensibilité.

Le The Trans Euro Trail® souscrit au code de conduite suivant:

1. Respectez la réglementation.

Face à une barrière, un panneau d’interdiction conforme ou signalant le caractère privé d’un chemin, changez d’itinéraire.

En cas de verbalisation, vous seriez indéfendable…

Pas de hors-piste.

2. Roulez avec un véhicule propre conforme et silencieux.

La réglementation est la même que sur la route.

Vous devez posséder le permis de conduire adéquat et valide.
Les documents du véhicule doivent être en règle.

Le véhicule doit être assuré au niveau européen, immatriculé, et muni des divers équipements conformes au code de la route : éclairage, clignotants, rétroviseurs…

Bannissez avant tout l’installation de pot d’échappement modifié.

3. Il est rigoureusement interdit de sortir des chemins.

Les chemins doivent généralement présenter au minimum la largeur d’une voiture.

Respectez les cultures, elles sont le gagne-pain des agriculteurs et les espaces naturels sont notre bien à tous.

Les prendre ne considération, c’est aussi préserver notre activité.

4. Soyez courtois avec les riverains, les exploitants agricoles ou forestiers et les autres randonneurs.

Certains usagers cherchent le calme, ils peuvent être surpris pas votre passage.

Cédez la place aux marcheurs, aux chevaux et aux cyclistes en arrêtant les moteurs et en évitant les accélérations brutales qui pourraient envoyer des graviers et de la poussière.

5. Laissez les barrières comme vous les avez trouvées afin de protéger le bétail.

6. Voyagez à une vitesse adaptée au terrain, aux conditions météorologiques. Le The Trans Euro Trail® n’est pas et ne devra jamais être considéré comme une compétition.

7. Conduisez prudemment et utilisez la manette des gaz avec discernement afin de limiter les nuisances.

8. Ne voyagez pas en groupe supérieur à 6.

9. Respectez la nature, ceux qui en vivent, travaillent et l’apprécient.

10. Respectez l’état des chemins et leurs abords.

Les chemins sont sensibles à l’érosion et au ruissellement.

En tenir compte et effectuer un détour adéquat c’est respecter les communes et les propriétaires qui entretiennent ces voies.

11. Soyez courtois avec les riverains, les exploitants agricoles ou forestiers et les autres randonneurs.

Un salut ne gâche rien.

12. Si vous observez un comportement dangereux ou irresponsable sur les pistes du The Trans Euro Trail®.

Essayez de discuter en toute sécurité, vous pourriez semer une graine qui s’épanouira.

13. Roulez en tenant compte de vos capacités physiques, techniques et celles de votre moto.

14. Dépensez localement contribue à la viabilité des communes rurales et des entreprises locales.

Si nous respectons les 3 critères fondamentaux suivants, nous contribuerons à améliorer la perception du publique vis a vis de la randonnée moto:

1. Respectez les chemins.
2. Respect les communautés que nous traversons.
3. Respectez l’environnement .

Der Trans Euro Trail® Verhaltenskodex

Europäische Freiräume sind zunehmend überfüllt. Neben jenen die in ihrem Land leben und arbeiten, gibt es zunehmend Gruppen von Menschen mit unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten, die unsere schwindende Natur dafür nutzen.

Als Freunde des Trans Euro Trails® haben wir uns selbst gegenüber die Verantwortung, sowie gegenüber all den Fahrern die nach uns kommen, sicherzustellen, dass uns der Zutritt in diese kostbaren Naturräume weiterhin erhalten bleibt.

Es sollte unser Ziel sein als Botschafter des Enduroreisens aufzutreten – welches das Befahren und Nutzen der Tracks mit großem Fingerspitzengefühl und Respekt voraussetzt.

The Trans Euro Trail® pflichtet dem folgenden Verhaltenskodex bei:

• Nur gekennzeichnete Wege verwenden und etwaige Beschilderung beachten.

• Sowohl Bikes als auch Fahrer müssen über eine Straßenzulassung und Versicherung verfügen.

• Besonders bei landwirtschaftlich genutzten Flächen muss das Befahren von gekennzeichneten Wegen eingehalten werden, da das Befahren den Wiesen und Feldern großen Schaden zufügen kann – und als weiterer Folge die Existenzgrundlage eines Bauern zu gefährden vermag.

• Fußgängern, Pferden und Radfahrern ist auf engen Wegen stets Vorrang zu geben, indem man herunterbremst und wenn nötig (bei Pferden IMMER) auch den Motor abstellt. Zudem gilt es in manchen Fällen die Geschwindigkeit zu drosseln, weitläufig auszuweichen und versuchen zu verhindern Schotter und Staub auf breiteren Trails aufzuwirbeln.

• Gatter so zurücklassen wie sie vorgefunden wurden, um den Viehbestand zu sichern.

• Stets auf eine sichere Geschwindigkeit achten, die an die bestehenden Witterungs- und Sichtverhältnisse angepasst sein sollte – der The Trans Euro Trail® sollte niemals als Rennstrecke angesehen werden.

• Um Lärmbelästigung vorzubeugen, so leise wie möglich fahren und die Gashand zurückhaltend verwenden.

• Nicht in großen Gruppen reisen – sechs oder weniger sind ideal.

• Den ländlichen Raum und all jene die dort leben, arbeiten oder spielen respektieren.

• Um die Wegen dauerhaft befahren zu können, sollte besonders bei Nässe und auf erosionsgefährdetem Untergründen Erwägung gezogen zu werden einen Umweg in Kauf zu nehmen.

• Wenn man auf andere Nutzer der Wege trifft (Radfahrer, Spaziergänger usw.) ist es immer gut freundlich zu Winken und/oder zu Grüßen – Freundlichkeit kostet nichts!

• Wenn ihr gefährliches oder unverantwortliches Benehmen auf den Tracks bemerkt und es euch sicher möglich ist euer Gegenüber darauf hinzuweisen, würden wir es sehr schätzen wenn ihr die Person / die Personen auf ihr unrühmliches Verhalten aufmerksam machen würdet, dass kann ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.

• Immer innerhalb eurer eigenen fahrerischen Grenzen und den Möglichkeiten eures Bikes fahren.

• Tragt zur Entwicklung der Orte die an der Wegstrecke liegen bei, indem ihr ortsansässige Geschäfte und Lokale unterstützt.

Wir sind der Überzeugung, dass wenn wir unser Handeln und den The Trans Euro Trail® Gebrauch an den folgenden 3 Kriterien messen, wir dabei helfen können, die Wahrnehmung anderer uns gegenüber zu verbessern:

1. Respektiert die Wege
2. Respektiert bei eurer Durchreise die ländlichen Gemeinschaften
3. Respektiert die Umwelt

Κώδικας Δεοντολογίας για το Trans Euro Trail®

Η συμφόρηση στην ύπαιθρο της Ευρώπης αυξάνεται όλο και περισσότερο. Εκτός από εκείνους που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο, υπάρχουν πολλές ομάδες ατόμων που θέλουν να επωφεληθούν από τους χώρους πρασίνου μας που συνεχώς φθίνουν.

Ως αναβάτες του The Trans Euro Trail®, έχουμε ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας και στους αναβάτες που έρχονται μετά από μας να διασφαλίσουμε τη διατήρηση του δικαιώματος χρήσης των διαδρομών.

Θα πρέπει να επιδιώξουμε να είμαστε πρεσβευτές του “Trail riding” και η χρήση των διαδρομών να γίνεται με σεβασμό.

Το The Trans Euro Trail® υπέκειται στον ακόλουθο Κώδικα Δεοντολογίας:
Χρησιμοποιήστε μόνο οχήματα νόμιμα σε κυκλοφορία και σεβαστείτε τον ΚΟΚ και τις σχετικές σημάνσεις.

Οι μοτοσυκλέτες και οι αναβάτες πρέπει να διαθέτουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης καθώς και να είναι ασφαλισμένοι.

Σε περίπτωση που διασχίζετε γεωργικές εκτάσεις χρησιμοποιήστε τις εμφανείς και ήδη χρησιμοποιημένες διαδρομές, καθώς οι τροχοί μπορούν να βλάψουν τις καλλιέργειες και τα φυτά τα οποία είναι τα μέσα διαβίωσης κάποιου.

Δώστε προτεραιότητα σε περιπατητές, άλογα και ποδηλάτες σταματώντας και σβήνοντας τους κινητήρες ανάλογα με τις ανάγκες σε στενά μονοπάτια. Σε άλλες περιπτώσεις επιβραδύνετε δίνοντας χώρο και αποφεύγοντας το σήκωμα σκόνης που πέταμα πετρών που προκαλείται από την επιτάχυνση.

Σε περίπτωση που συναντήσετε φράκτες ή πόρτες μην ξεχνάτε να μην τις αφήνετε ανοιχτές ώστε να προστατεύονται τα κοπάδια.

Ταξιδέψτε με ασφαλή ταχύτητα λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την ορατότητα – το The Trans Euro Trail® δεν είναι και δεν πρέπει ποτέ να θεωρηθεί ως αγωνιστική διαδρομή.

Οδηγείτε ήσυχα και χρησιμοποιήστε το γκάζι με διακριτική ευχέρεια καθώς ο θόρυβος ενοχλεί.

Μην ταξιδεύετε σε μεγάλες ομάδες – έξι ή λιγότερα άτομα είναι ιδανικά.
Σεβαστείτε την ύπαιθρο και εκείνους που ζουν, εργάζονται και παίζουν σε αυτήν
Θυμηθείτε ότι οι εκτός δρόμου διαδρομές είναι ευαίσθητες και ευπαθής στη διάβρωση, ειδικά όταν είναι βρεγμένα. Σκεφτείτε μια παράκαμψη.

Αναγνωρίστε την παρουσία άλλων χρηστών των διαδρομών με ένα φιλικό χαιρετισμό και ένα χαμόγελο – δεν κοστίζει τίποτα!

Εάν παρατηρήσετε επικίνδυνη ή ανεύθυνη συμπεριφορά απο άλλους στις διαδρομές και αισθάνεστε πως είναι ασφαλές να το κάνετε, θα σας ζητούσαμε να έχετε το θάρρος συζητήσετε με τα άτομα αυτά για την συμπεριφορά τους – ίσως να τους κάνετε να προβληματιστούν και να καταλάβουν τα προβλήματα που πιθανά να δημιουργούν.

Οδηγείτε ανάλογα με τις ικανότητές τις δικές σας και της μοτοσυκλέτας σας.
Συμβάλλετε στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών δαπανώντας τα χρήματά σας στις τοπικές επιχειρήσεις.

Πιστεύουμε ότι αν συνοψίσουμε τις ενέργειές μας και την χρήσου του The Trans Euro Trail® στα παρακάτω 3 κριτήρια, τότε μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τους αναβάτες ως προς το καλύτερο:

1. Σεβασμός στις διαδρομές
2. Σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες που ταξιδεύουμε
3. Σεβασμός στο περιβάλλον

Codice di Condotta della Trans Euro Trail®

Gli spazi aperti dell’Europa sono sempre più congestionati. Oltre a coloro che vivono e lavorano in campagna, ci sono molti gruppi di svago che vogliono approfittare dei nostri ridotti spazi verdi.

Come utenti della Trans Euro Trail®, abbiamo la responsabilità verso noi stessi e verso i motociclisti che verranno dopo di noi, di garantire che l’accesso sia mantenuto. Dobbiamo mirare ad essere ambasciatori dell’ENDURO – che significa guidare e utilizzare percorsi rispettosamente e responsabilmente.

La Trans Euro Trail® si impegna al seguente Codice di Condotta:
Utilizza solo le piste atte alla circolazione e rispetta la segnaletica stradale. I motociclisti ed i piloti devono essere in regola con il codice della strada ed assicurati.

Mantieniti sul percorso marcato quando viaggi attraverso i terreni agricoli, poiché le ruote possono danneggiare le colture e l’erba: sono il lavoro di qualcuno.

Lascia il passo ai pedoni, cavalli e ciclisti, fermandoti e spegnendo i motori quando necessario, rallenta su sentieri stretti, rispetta le distanze ed evita di alzare polvere e di lanciare pietrisco.

Lascia porte e recinzioni come erano in modo da salvaguardare il bestiame. Viaggia ad una velocità sicura, tenendo conto delle condizioni e della visibilità – la Trans Euro Trail® NON È e non dovrebbe mai essere considerata come una pista.

Guida il più silenziosamente possibile e usa l’acceleratore con discrezione, in quanto il rumore offende.

Non viaggiare in grandi gruppi – sei o meno è l’ideale.

Rispetta la campagna e coloro che vivono, lavorano e giocano in essa.
Ricorda che i sentieri possono essere fragili e suscettibili di erosione soprattutto quando bagnati; in tal caso, prendi in considerazione una deviazione.

Saluta la presenza di altri utenti del percorso con un ciao amichevole e un sorriso – non costa niente!

Se sei testimone di un comportamento pericoloso o irresponsabile sui percorsi, ti chiediamo, se è sicuro farlo, di avere il coraggio morale di avere una chiacchierata – potresti seminare un seme che prospererà
Guida secondo le tue capacità e le possibilità della tua moto.

Contribuisci alla vitalità delle comunità rurali spendendo i tuoi soldi nelle imprese locali.

Noi crediamo che se commisuriamo le nostre azioni e l’utilizzo della Trans Euro Trail® ai seguenti 3 criteri, possiamo aiutare a cambiare la percezione delle persone nei confronti degli enduristi:

1. Rispetto dei sentieri
2. Rispetto delle comunità che attraversiamo
3. Rispetto dell’ambiente

Trans Euro Trail (TET)® lietošanas kodekss

Eiropas neskartā daba un lauku teritorijas kļūst arvien apdzīvotākas. Cilvēki pārceļas uz dzīvi laukos, un neskaitāmi atpūtnieki vēlas izmantot brīvdabas un mazāk apdzīvoto apkaimju sniegtās iespējas.

Lai nodrošinātu grants ceļu maršrutu pieejamību un uzturēšanu, kā Trans Euro Trail® dalībnieki, mēs nesam atbildību paši par sevi un braucējiem, kas mēros ceļu pēc mums.

Mums jātiecas uz to, lai kļūstam par grants ceļu braukšanas vēstniekiem, kuri pa tiem brauc atbildīgi un uzmanīgi.

Trans Euro Trail® lietošanas kodekss ir sekojošs:

Stingri ievērot transporta līdzekļiem paredzētās ceļa zīmes un maršrutus!
Motocikliem un motociklistiem jābūt atbilstošam ekipējumam un derīgai vadītāja apliecībai.

Šķērsojot lauksaimniecības zemes, turēties uz norādītā ceļa! Riepas var nodarīt kaitējumu labībai un zālei, kas kādam citam ir iztikas avots.

Dot ceļu gājējiem, riteņbraucējiem un dzīvniekiem uz šaurām takām, piebremzējot vai apstājoties un pēc nepieciešamības izslēdzot dzinēju. Atstāt pietiekoši daudz vietas, lai samainītos uz ceļa. Kad uz ceļa neesat viens, sekojiet līdzi tam, lai, braucot nesaceltu pārāk lielu putekļu un smilšu mākoni.

Ja ceļā gadās vārti, atstājiet tos tādā pašā pozīcijā, kādā pie tiem nonācāt, lai nepieļautu, piemēram, lopu izbēgšanu.

Trans Euro Trail® nav domāts un nekad nebūtu jāuztver kā sacīkšu trase!
Braukt mierīgi un motocikla jaudu izmantot apdomīgi, paturot prātā, ka skaļš troksnis kādam var traucēt.

Nepārvietoties grupās, kas lielākas par sešiem braucējiem!

Cienīt lauku apvidus un tos, kuri tur dzīvo, strādā un atpūšas!

Atcerieties, ka grants ceļi var nebūt perfektā stāvoklī un ir pakļauti erozijas riskam, īpaši lietainos laikapstākļos! Ja nepieciešams, izvēlēties citu maršrutu.

Pamājiet un uzsmaidiet citiem ceļā satiktiem braucējiem! Pieklājība taču neko nemaksā!

Novērojot bīstamu vai bezatbildīgu uzvedību uz ceļa, uzdrošinieties uzsākt sarunu ar iesaistītajiem un, iespējams, novērst šādu notikumu atkārtošanos turpmāk!

Braukt tikai savās un sava motocikla iespēju robežās!

Sniegt savu ieguldījumu lauku apvidu iedzīvotāju finansiālajā attīstībā, tērējot naudu produktos un pakalpojumos, ko piedāvā vietējie.

Pieturoties pie šiem trim ieteikumiem, varam mainīt attieksmi pret grants ceļu braucējiem uz labo pusi:

1. Respektē grants ceļus!
2. Cieni cilvēkus, kuri dzīvo teritorijās, kurām brauc cauri!
3. Cieni apkārtējo vidi!

Europas åpne områder blir mer og mer trafikkert.  I tillegg til de som bor og jobber der, er det mange fritidsgrupper som ønsker å benytte seg av disse grønne områdene.

 

Som brukere av Trans Euro Trail® har vi et ansvar overfor oss selv og de motorsyklistene som kommer etter oss, for å sikre at adkomsten til disse områder ikke stenges.

 

Vi bør ha som mål å være gode ambassadører for Trail Riding, dvs. å bruke rutene og områdene på en respektfull og varsom måte.

 

Trans Euro Trail® følger disse retningslinjene for «God Skikk og Bruk»: 

 

Følg alltid trafikkreglene for kjøretøy, det være seg via skilt eller på annen måte.

Motorsykkelen må være godkjent for veikjøring, du må ha sertifikat, og begge må være forsikret.

Hold deg på ruten når du krysser jordbruksområder da hjulspor kan ødelegge jorda som er noens levebrød. 

Ta hensyn til turgåere, hester og syklister du møter ved å bremse ned, og om nødvendig slå av motoren, slik at det blir bedre plass, og mindre støv og grus virvles opp.

Porter/grinder etterlates slik de ble funnet av hensyn til beitedyra.

Som alltid: tilpass hastigheten etter forholdene; TET® er ikke – og skal aldri sees på som – en racerbane. 

Kjør rolig og bruk gasspådraget med skjønn da støy krenker og forstyrrer.

Reis ikke i store grupper – seks eller mindre er det ideelle.

Respekter landskapet og de som bor, jobber og oppholder seg der.  

Husk at veien kan være skjør og utsatt for erosjon, spesielt når den er våt. Vurder derfor alltid en omvei når forholdene er slik.

Anerkjenn andre brukere av ruten med en håndhilsen og et smil – det koster ikke noe. 

Hvis du er vitne til farlig eller uansvarlig oppførsel fra andre brukere, og det ellers er trygt, så ha mot til å ta en prat med vedkommende. Det kan lede til en positiv endring .…

Kjør alltid innenfor motorsykkelens og dine egne evner og begrensninger. 

Støtt lokalsamfunnets levedyktighet ved å bruke dine penger i lokale bedrifter. 

 

Vi tror på at hvis våre handlinger og bruk av Trans Euro Trail® alltid måles opp mot følgende tre kriterier, så vil vi hjelpe til med å endre folks oppfatning av motorsyklister til det bedre:

 

 1. Respekter rutene
 2. Respekter lokalsamfunnet vi reiser gjennom
 3. Respekter miljøet

 

TET støtter innsatsen til organisasjoner over hele Europa for å fremme ansvarlig og bærekraftig grønn veibruk. Reglene ovenfor har de samme idealene som Amver (Spania), Codever (Frankrike) og TRF (Storbritannia).

Kodeks Postępowania na trasie Trans Euro Trail®

Dzikie i zielone regiony Europy stają się coraz bardziej zaludnione. Oprócz tych, którzy żyją i pracują na wsi, istnieje wiele grup turystów chcących skorzystać z coraz mniejszych dzikich obszarów zielonych.

Jako użytkownicy Trans Euro Trail® jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych jeźdźców, aby zapewnić dostęp tras dla kolejnych motocyklistów.

Powinniśmy dążyć do bycia ambasadorami Szlaku – czyli jazdy i korzystania z tras z szacunkiem i uwagą dla innych.

Kodeksu użytkowników szlaku Trans Euro Trail®:

• Stosuj się do znaków drogowych i ograniczeń.

• Motocykle i kierowcy powinni mieć prawo jazdy, ubezpieczenie i ważne przeglądy.

• Jedź zawsze po drodze nie skracaj jej przejeżdżając przez pola rolników lub łąki, ponieważ opony mogą uszkodzić uprawy i trawę – a to jest praca i źródło utrzymania rolników.

• Ustąp drogi pieszym, koniom i rowerzystom, zatrzymując się, a jeśli to konieczne na wąskich drogach – wyłączając silniki. Unikaj wysyłania żwiru i pyłu spod koła – mijając ludzi, szanuj innych użytkowników szlaków.

• Bramki i szlabany dla bydła zawsze zostawiaj tak jak je zastałeś.

• Podróżuj z bezpieczną prędkością, biorąc pod uwagę warunki i widoczność – Trans Euro Trail® nie jest i nigdy nie powinien być traktowany jako trasa rajdu.

• Staraj się dodawać gazu z rozsądkiem by nie robić niepotrzebnego hałasu wzbudzając niechęć innych ludzi.

• Nie podróżuj w dużych grupach – idealnym rozwiązaniem jest sześć lub mniej motocykli.

• Szanuj mieszkańców wsi – to ich tereny i miejsce życia – jesteś tam tylko gościem.

• Pamiętaj, że szlaki mogą być często zniszczone deszczem lub niedostępne z powodu błota – nie niszcz drogi jeszcze bardziej – a pomyśl nad ominięciem takich odcinków.

• Pozdrawiaj innych użytkowników trasy uśmiechem i machnięciem ręką – to nic nie kosztuje!

• Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznych lub nieodpowiedzialnych wyczynów na trasie, prosimy Cię o odwagę moralną, aby porozmawiać z autorami takich wyczynów – może uda się trochę zmienić ich podejście do Trasy i okolicznych mieszkańców.

• Zaangażuj się w rozwój społeczności lokalnych, wydając pieniądze na lokalne firmy/usługi/jedzenie.

Uważamy, że kierując się wymienionymi zasadami na trasach Trans Euro Trail® rozwiniemy to co w streszczeniu tak można nazwać:

1. Szacunek dla tras
2. Szacunek dla społeczności, wśród których podróżujemy
3. Poszanowanie środowiska naturalnego

Código de Conduta do Trans Euro Trail®

Na Europa os espaços abertos estão crescentemente a ficar congestionados. Para além das populações que vivem e trabalham nas áreas rurais, grupos de actividades e turismo de lazer querem também tirar proveito desses espaços, cada vez menores.

Como utilizadores do Trans Euro Trail® temos a responsabilidade, para com nós próprios e os que nos seguirão, de assegurar que o acesso é mantido.

Deveremos ter como objectivo ser embaixadores do Motociclismo Todo-o-Terreno, conduzindo e usando os caminhos e estradas com respeito e bom senso.
O Trans Euro Trail® adere ao seguinte Código de Conduta:

Use somente caminhos permitidos e respeite a sinalização existente.

Os motociclos deverão estar aprovados para uso em estrada e com seguro válido. Os motociclistas deverão ter carta de condução.

Mantenha-se dentro dos limites dos caminhos. As rodas podem danificar culturas ou pastos – serão o sustento de alguém.

Dê prioridade a caminheiros, cavaleiros e ciclistas, parando e desligando o motor sempre que necessário, abrandando, dando espaço e evitando a projecção de pedras e pó.

Deixe portões e cancelas como as encontrou de forma a proteger o gado.

Conduza a uma velocidade segura tendo em conta as condições e visibilidade – o Trans Euro Trail® não é e nunca deverá ser entendido como uma pista de corrida.

Conduza sensatamente, usando o acelerador com cuidado. O ruído incomoda.
Não viaje em grupos grandes – seis motas ou menos é o ideal.

Respeite as comunidades rurais e aqueles aí vivem, trabalham ou delas usufruem.

Lembre-se que os caminhos poderão estar fragilizados e sujeitos à erosão, em especial com chuva. Considere utilizar um desvio se possível ou necessário.
Cumprimente quem se cruzar consigo, saudando e com um sorriso – não custa nada!

Se presenciar comportamentos perigosos ou irresponsáveis e, se for seguro, gostaríamos que abordasse essa(s) pessoa(s) e alertasse para esses factos – poderá ter plantado uma semente para um futuro melhor.

Conduza dentro das suas capacidades e as do motociclo.

Contribua para a sustentabilidade das comunidades rurais gastando dinheiro em negócios locais.

Acreditamos que, somando as nossas acções e utilização responsável do Trans Euro Trail® aos 3 pontos seguintes, poderemos melhorar a percepção que as pessoas têm dos motociclistas:

Respeite os caminhos
Respeite as comunidades que atravessa
Respeite o Meio Ambiente

Codul de conduită TET (Trans Euro Trail)®

Spațiile deschise ale Europei sunt din ce în ce mai aglomerate. Pe lângă cei care trăiesc și muncesc în mediul rural, există multe grupuri care doresc să se bucure de spațiile noastre verzi.

În calitate de utilizatori Trans Euro Trail®, avem o responsabilitate față de noi înșine și față de motocicliștii care vin după noi de a ne asigura că accesul rămâne liber.

Ne dorim sa fim ambasadori ai motociclismului enduro practicat în mod respectuos și sensibil.

Trans Euro Trail® subscrie la următorul cod de conduită:

Utilizați regulile de circulație și respectați indicatoarele.

Motocicletele trebuie să fie înmatriculate, cu asigurare si ITP valabile; motocicliștii trebuie să dețină carnet de conducere valabil.

Nu vă abateți de la traseu și nu intrați pe suprafața terenurilor agricole, deoarece urmele roților pot distruge culturile și iarba care pot fi mijloacele de subzistență ale proprietarilor.

Dați prioritate de trecere celor care sunt pe jos, cailor și bicicliștilor prin oprire pe trasee înguste sau încetinind și acordând spațiu suficient, evitând ridicarea prafului.

Dacă întâlniți porți, lăsați-le așa cum le-ați găsit.

Adaptați-vă viteza la condițiile de drum și vizibilitate – Trans Euro Trail® nu este și niciodată nu ar trebui tratat ca un raliu.

Conduceți calm și utilizați accelerația ținând cont de eventuala poluare fonică.

Nu călătoriți în grupuri mari – șase persoane sau mai puțin este ideal.
Respectați mediul rural și localnicii.

Amintiți-vă că traseele se degradează ușor, mai ales când sunt ude. Vă rugăm să luați în considerare rute ocolitoare atunci când este necesar.

Salutați utilizatorii Trans Euro Trail® întâlniți. Un zâmbet nu costă nimic!
Când observați un comportament periculos sau iresponsabil pe trasee, vă rugăm să aveți curajul moral de a discuta, dacă este sigur să faceți acest lucru.

Conduceți în limita capabilităților personale și ale motocicletei. Susțineți comunitățile rurale prin cumpărarea de produse si servicii locale.

Speram ca prin asumarea următoarelor trei reguli generale să contribuim cu toții la schimbarea imaginii motocicliștilor de offroad:

1. Respectăm traseele
2. Respectăm comunitățile în care călătorim
3. Respectăm mediul

TRANS EURO TRAIL® KODEKS PONAŠANJA®

Evropska prostranstva postaju sve zagušenija raznim aktivnostima. Osim onih koji žive i rade na selu, postoje brojne grupe koje svoje slobodno vreme žele iskoristiti na zelenim površinama kojih je svakim danom sve manje.

Kao Trans Euro Trail® korisnici imamo odgovornost prema sebi i prema vozačima koji dolaze posle nas kako bismo i u buduće osigurali nesmetani pristup stazi.

Trebamo težiti da budemo ambasadori Trail vožnje što osim same vožnje podrazumeva i odgovornu i pažljivu upotrebu staza.

Trans Euro Trail® se pridržava sledećih pravila ponašanja:

-Koristite isključivo zajedničke puteve i poštujte saobraćajnu signalizaciju.
-Motocikli i vozači moraju biti legalni, registrovani, osigurani i sa važećim dokumentima.

-Držite se definisanog puta kroz poljoprivredna zemljišta, jer vaša vožnja može značajno oštetiti useve i travu – neki od toga žive.

-Ostavite dovoljno prostora pešacima, domaćim životinjama kao i biciklistima, zaustavljajući se, a po potrebi na uskim stazama i ugasite motor. Prilikom mimoilaženja obavezno usporite i osigurajte siguran prolazak za sve učesnike te izbegavajte podizanje prašine nastale naglim ubrzavanjem.

-Ostavite rampe i kapije na koje naiđete onako kako ste ih zatekli kako biste zaštitili stoku.

-Putujte sigurnom brzinom uzimajući u obzir uslove i vidljivost – Trans Euro Trail® nije i nikada se ne sme smatrati trkačkom stazom.

-Vozite tiho i koristite gas na način koji nije iritantan.

-Nemojte putovati u velikim grupama – šest ili manje je idealan broj učesnika.

-Poštujte selo i sve one koji tamo žive, rade i/ili uživaju u njemu.

-Imajte na umu da staze mogu biti osetljive na eroziju, posebno kada su vlažne. Ako se nađete u takvoj situaciji razmotrite alternativni pravac.

-Javite se drugim korisnicima na stazi prijateljskim mahanjem i osmehom – ne košta ništa!

-Ako prisustvujete opasnom ili neodgovornom ponašanju na stazi i ako je to sigurno učiniti, zamolićemo vas da imate moralne hrabrosti za razgovor sa počiniteljem ili više njih – možda ćete samo posejati seme koje će procvetati.

-Vozite u okvirima svojih, kao i mogućnosti vašeg motocikla.

-Doprinesite razvoju i održivosti seoskih zajednica korištenjem lokalnih usluga. Verujemo da ako merimo naše postupke i upotrebu Trans Euro Trail®-a prema sledeća 3 kriterijuma, tada možemo uspeti u nameri da popravimo mišljenje ljudi o nama kao Trail vozačima:

1. Poštovanje prema stazi
2. Poštovanje prema zajednicama kroz koje putujemo
3. Poštovanje prema prirodi

Kódex správania sa pri jazde na nespevnených cestách – Trans Euro Trail®.

Otvorený priestor sa stáva čoraz viac preľudneným. Podobne ako ľudia, ktorí žijú a pracujú na vidieku, je veľa takých, ktorí si chcú vychutnať miznúci zelený priestor vo svojom voľnom čase.

Ako nasledovatelia Trans Euro Trail® máme zodpovednosť k sebe samým a jazdcom, ktorí prídu po nás, aby bol prístup zachovaný.

Našim cieľom je stať sa vyslancami jazdenia na nespevnených cestách. To znamená jazdiť a užívať cesty citlivo a s rešpektom.

Trans Euro Trail® zaväzuje riadiť sa Kódexom správania sa:

Riaď sa zásadami cestnej premávky a rešpektuj dopravné značenie.

Motocykle a jazdci musia mať oprávnenie na jazdu, vodičký preukaz a byť poistení.

Drž sa vymedzených ciest pri prechádzaní cez farmárske oblasti, keďže kolesá môžu zničiť úrodu a trávu. Pre niekoho to znamená živobytie.

Na úzkych cestách daj prednosť chodcom, koňom a cyklistom zastavením a vypnutím motora ,ak je to potrebné. Na širších cestách spomaľ a obíď ich širokým oblúkom s tým, aby si sa vyhol rozprášeniu prachu a kamienkov.

Brány zanechaj tak, ako si ich našiel, aby ostal majetok zabezpečený.

Jazdi bezpečnou rýchlosťou v závislosti od podmienok a viditeľnosti. Trans Euro Trail® nie je a nikdy by nemal byť považovaný za pretekársku dráhu.

Jazdi potichu a používaj db killer, pretože hluk obťažuje.

Necestuj vo veľkých skupinách – 6 a menej jazdcov je ideálne.

Rešpektuj vidiek a tých, ktorí tam žijú, pracujú alebo trávia voľný čas.

Mysli na to, že cesty môžu byť krehké a podliehať ľahko erózii, hlavne, keď sú mokré. Zváž prosím obchádzku.

Reaguj na prítomnosť iných užívateľov cesty priateľským kývnutím a úsmevom. Usmev nič nestojí.

Ak si svedkom nebezpečného alebo nezodpovedného správania, ak je to bezpečné, prehoď s dotyčným pár slov. Možno zasadíš semienko, ktoré sa ujme.

Jazdi v rámci možností a schopností – svojich a svojho motocykla.

Prispej finančne na životaschopnosť miestnej komunity tým, že podporíš miestnych obchodníkov a služby.

Veríme, že ak sa budeme držať 3 nasledujúcich kritérií, všetci pomôžeme zmeniť , ako ľudia vnímajú jazdcov v teréne, k lepšiemu.

1. Rešpektuj cesty.
2. Rešpektuj komunity, cez ktoré prechádzaš.
3. Rešpektuj životné prostredie.

Trans Euro Trail®

KODEKS OBNAŠANJA

Evropski prostor je vse bolj obremenjen iz vseh strani. Poleg tistih, ki živijo in delajo na podeželju, obstaja še veliko interesnih skupin, ki želijo izkoristiti zmanjšane zelene površine. Kot Trans Euro Trail® uporabniki imamo odgovornost do sebe in ostalih, ki prihajajo za nami, da se obnašamo sonaravno in ohranjamo dostop. Prizadevati si moramo, da smo ambasadorji vzorne vožnje v naravnem okolju – v smislu uporabe vseh poti spoštljivo in z občutkom.

Trans Euro Trail® podpira sledeči kodeks obnašanja:

Uporabljamo le poti, ki so zakonsko dovoljene in spoštujemo vse prometne znake.

Uporabljamo le registrirana motorna kolesa, z urejenim zavarovanjem in veljavnim vozniškim dovoljenjem.

Držimo se označenih poti preko kmetijskih zemljišč, kajti gume lahko poškodujejo travno rušo ali poljščine – gre za pridelke, ki jih nekdo prideluje za preživetje.

Na ožjih poteh upočasnimo vožnjo, sprostimo pot in damo prednost pohodnikom ali kolesarjem. Vljudno pozdravimo mimoidoče, ter po potrebi ugasnemo motocikel. Na odprtih makadamskih poteh pazimo, da na široko ne odletava gramoz in da ne zaprašimo mimoidočih.

Puščamo vrata pašnikov in drugih zemljišč, tako kot smo jih našli, ter jih zapiramo za sabo, da zaščitimo živali.

Potujemo z varno hitrostjo in upoštevamo razmere in pravila na poteh. Trans Euro Trail® ni in nikoli ne sme biti dirkališče.

Vozimo tiho in uporabljamo plin diskretno, saj je pretiran hrup lahko moteč ali celo žaljiv.

Ne potujemo v velikih skupinah. Praviloma manj od 5 motociklov.

Spoštujemo podeželje in tiste, ki tam živijo, delajo ali le uživajo v njem.
Ne pozabimo, da so poti občasno lahko krhke in občutljive na erozijo, zlasti kadar so mokre. V nekaterih razmerah je pametno razmisliti o obvozu.

Če koga srečamo na poti, ga prijazno pozdravimo in podarimo nasmeh – nič nas ne stane.

Če smo priča nevarnemu ali neodgovornemu ravnanju na poteh in če je to varno, se odzovemo z moralnim pogumom in se pogovorimo z udeleženci. Mogoče nam uspe zasejati seme spreobrnitve.

Vozimo se po svojih zmožnostih in zmožnostih motocikla.

Prispevamo k preživetju podeželskih skupnosti, tako da porabljamo svoj denar pri lokalnih ponudnikih storitev.

Uporaba Trans Euro Trail®-a v skladu z upoštevanjem naslednjih treh meril, lahko v bodoče spremeni dojemanje motoristov v lepši luči:

1. Spoštovanje vseh poti
2. Spoštovanje skupnosti, skozi katere potujemo
3. Spoštovanje okolja

Código de conducta de Trans Euro Trail®

Los espacios abiertos de Europa están congestionandose cada vez más. Sumados a aquellas personas que viven y trabajan en las zonas rurales, hay multitud de grupos y asociaciones de ocio que buscan disfrutar de nuestros menguantes espacios verdes.

Como usuarios del Trans Euro Trail® tenemos la responsabilidad de mantener y cuidar el acceso a estos espacios verdes, tanto para nosotros como para los que vengan después.

Debemos aspirar a ser embajadores del tipo de conduccion Trail – esto significa circular y utilizar las pistas de una manera respetuosa y sensible.
La Trans Euro Trail® aprueba el siguiente código de conducta:

Usar sólo pistas y caminos aptos para la circulación y respetar las señales Tanto las motocicletas como los conductores deben disponer de los permisos y seguros correspondientes y cumplir con la legalidad.

Manténgase en los caminos marcados cuando cruzan terrenos agrícolas, ya que podría dañar cultivos y césped – medios de subsistencia de algunas personas
Cede el paso a peatones, caballos y ciclistas, deteniéndose y apagando el motor si fuera necesario en los caminos estrechos, y reduciendo la velocidad y dejado un buen margen de seguridad para evitar levantar polvo y tirar piedras en los caminos más anchos.

Deja las puertas y vallas tal como las has encontrado para proteger el ganado. Circula a una velocidad segura y ajustada a las condiciones y la visibilidad – la Trans Euro Trail® no es una pista de carreras.

Conduce silenciosamente y utiliza el acelerador con discreción, el ruido es molesto.

No viajes en grupos demasiado grandes – Seis o menos es ideal (revisa si hay restricciones adicionales en el país / comunidad que vayas a cruzar). Respeta el campo y aquellos que en el viven, disfrutan y trabajan. Recuerda que los caminos pueden ser frágiles y susceptibles a la erosión, sobre todo cuando son húmedos. Considera un cambio de ruta en estos casos.

Reconoce la presencia de otros usuarios de las pistas con una sonrisa y un saludo amistoso….¡no cuesta nada!

Si eres testigo de actitudes peligrosas o irresponsables en las pistas, y siempre que sea seguro, te agradeceríamos que tengas el coraje moral de establecer una conversación con los responsables – con suerte habras sembrado una semilla que florecerá.

Conduce siempre dentro de tus capacidades y las de tu moto. Contribuye a la viabilidad de las comunidades rurales gastando tu dinero en negocios locales.

Creemos que si medimos nuestras acciones y el uso del Trans Euro Trail® siguiendo los siguientes 3 criterios, podemos entre todos cambiar y mejor la percepción de la gente hacia los conductores de Trail:

1. Respeto por los caminos y pistas
2. Respeto por las comunidades que cruzamos
3. Respeto por el entorno

Trans Euro Trail® uppförandekod

Europas öppna ytor blir mer o mer belastad. Dom som bor och jobbar på landsbygden märker av allt fler grupper som för nöjes skull utnyttjar landskapen.

Som Trans Euro Trail® förare, har vi ett ansvar mot oss själva och andra, att även dom som kommer efter oss ska få möjligheten att passera dessa landskap. Vi ska alla vara ambassadörer för Trail körning – att köra och använda dessa rutter med respekt och försiktighet.

Som Trans Euro Trail® användare förbinder du dig vid följande uppförandekod: Följ trafikregler och respektera skyltar.

Motorcyklar måste vara besiktigad, skattad och godkänd för gatbruk, föraren måste ha MC-kort.

Framför motorcykeln endast på vägar/stigar, ej över odlad mark, de är någons levebröd.

Släpp fram gående, hästar och cyklister, genom att stanna, stäng av motorn om de är en häst, låt dom passera och damma inte ned trafikanter.

Lämna grindar som du fann dom.

Kör inte över hastighetsgränser, anpassa hastigheten efter rådande väderförhållanden och omgivning, Trans Euro Trail® är inte och kommer aldrig bli en tävling. Ljud stör, så använd gasen milt o försiktigt.

Kör inte i stora grupper, sex eller färre är att föredra.

Respektera landsbygden och dom som bor, arbetar och leker där.

Kom ihåg att stigar är ömtåliga och känsliga för för erosion speciellt när de är blött. Ser stigen ut att ta skada av att du kör där, välj en annan väg.
Stöter du på en annan person, vinka, le de kostar inget!

Blir du vittne till farlig eller oansvarigt beteende på rutten och du kan utan risk agera så ber vi dig ha kurage nog att ingripa, ta ett samtal med vederbörande. Kör aldrig över din och din motorcykels förmåga.

Bidra till landsbygden genom att handla hos lokala handlare, undvik dom stora bolagen.

Vi tror att om vi kan agera efter följande tre regler så kan vi hjälpas åt att ändra på folks uppfattning om trail förare till de bättre:

Respektera stigarna
Respektera samhällena vi passerar
Respektera miljön

Trans Euro Trail – Davranış Kuralları

Avrupa’daki doğal alanlar giderek daralıyor ve kalabalıklaşıyor. Pek çok farklı insan grubu,

azalmakta olan doğal alanlardan faydalanmak istiyor.

Faydalandığımız doğal alanların korunması ve bizden sonra gelecek olan sürücülerin de

kullanabilmesi için, TET sürücüleri olarak üzerimize düşen önemli sorumluluklar olduğuna

inanıyoruz.

Bizler; Adventure motosiklet sürüşünün elçileri olarak; patikaları hassas ve saygılı

kullanmalıyız.

Bu nedenle TET sürücüsü aşağıdaki davranış ve görgü kurallarına uyacağına söz verir:

Trafik kurallarına ve işaretlerine her zaman uyar.

Motosikleti trafikte kullanım için uygundur, plakalıdır ve sigortalıdır.

Eğer bir araziden geçmesi gerekiyorsa, tekerleklerin çimenlere veya ekili ürünlere kesinlikle

zarar vermeyeceği yolu tercih eder. Çünkü bu bitkiler çiftçilerin ve hayvanlarının yaşam

kaynağıdır.

Patikada karşılaştığı hayvanlara, atlara, bisikletçilere veya yayalara her zaman yavaşlayarak

hatta gerekirse motoru kapatarak yol verir. Yanından geçtiği insan veya hayvanları toz bulutu

içinde bırakmamaya veya taş/çamur sıçratmamaya dikkat eder.

Arazide geçtiği kapıları bulduğu gibi bırakır, böylelikle hayvanların güvenliği tehlikeye

atılmaz.

Her zaman koşulların gerektirdiği güvenli bir hızda sürer. TET bir yarış parkuru değildir.

Kesinlikle de böyle görülmemelidir.

Motosiklet dogası gereği gürültülü bir araç olduğu için, gazı açarken duyarlı davranır, çevreyi

rahatsız etmekten kaçınır.

Çok kalabalık gruplar halinde seyahat etmez. Altı veya daha az kişilik gruplar idealdir.

Şehir dışında kalan alanlarda yaşayanlara ve çalışanlara saygılı davranır.

Bazı patikaların özellikle ıslak koşullarda çok hızlıca deforme olarak yok olabileceğini bilir.

Eğer geçtikten sonra zarar göreceğini farkettiği bir yol varsa etrafından dolaşır.

Rota içinde karşılaştığı diğer insanlara arkadaşça davranır. Selam vermek çok güzeldir ve

maliyeti yoktur!

Eğer rota üzerinde tehlikeli ve sorumsuz bir davranış/durum ile karşılaşırsa; inisiyatif alarak

duruma sorumluluk bilinciyle yapıcı bir konuşma yoluyla müdahale eder. Belki de bu

inisiyatifiniz sayesinde kötü örnek olarak bir davranışı tam tersine çevirebilirsiniz.

Kendi limitleri ve motosikletinin yapabileceklerini iyi bilir ve dışına çıkmaz.

Yerel işletmelerin hayatta kalması ve TET’i desteklemeleri için harcamalarını yerel ufak

dükkanlarda/işletmelerde yapar.

Eğer TET’i sürerken davranışlarımızı aşağıdaki üç temel kritere göre değerlendirirsek;

çevremizdeki diğer insanların da motosiklet kullanıcıları hakkındaki fikirlerini olumlu yönde

etkileyebileceğimizi düşünüyoruz:

1. Sürdüğümüz rotadaki yollara saygı

2. Sürüş sırasında karşılaştığımız topluluklara saygı

3. Doğaya saygı

Кодекс норм поведінки на Транcєвропейському шляху/Trans Euro Trail (TET)®

Відкриті землі на територіїї Європи все більше і більше переповнюються. Окрім тих хто живе і працює поза містами, є багато груп відпочиваючих, що користуються незабудованими просторами, які постійно зменшуються.

Як користувачі Trans Euro Trail®, ми несемо відповідальність перед собою та тими, хто прийде після нас аби достуність такого простору залишилася.

Ми повинні прагнути бути Послами їзди по бездоріжжю – щоб користуватися шляхами з повагою та обережністю.

Трансєвропейським шляхом (Trans Euro Trail®) видається наступний кодекс:
– Дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте знаки;

– Мотоцикли мають бути зареєстровані та застраховані, а їх водії поводитись згідно правил дорожнього руху;

– Користуйтесь вже існуючими дорогами через сільськогосподарські угіддя, оскільки колеса можуть пошкодити врожай та траву – для когось це може бути єдиним засобом для існування;

– Пропускайте пішоходів, коней та велосипедистів, а також якщо шлях надто вузький, то зупиніться та вимкніть двигун, намагайтесь не піднімати пилюку та не обсипати камінням проїжджаючи повз інших;

– Якщо на вашому шляху зустрічаються ворота або огорожі залишайте їх в такому ж стані, аби не зашкодити худобі;

– Подорожуйте на безпечній швидкості беручи до уваги умови та видимість – Trans Euro Trail® не є і ніколи не має бути розціненим як місце змагань;

– Їдьте без шуму та користуйтесь газом с розсудом, оскільки гуркіт може комусь зашкодити

– Не подорожуйте великими групами, найкраще – це шість або менше мотоциклів;

– Поважайте місцевих мешканців, вони там живуть і працюють, а Ви лише гість;

– Пам’ятайте, що шляхи можуть бути крихкими та вразливими до ерозії, особливо коли волого. Будь-ласка, обдумуйте можливі об’їзди;

– Привітайтесь з іншими користувачами шляху чемно помахавши та посміхнувшись

– адже це нічого не коштує!

– Якщо Ви стали свідком небезнечної чи безвідповідальної поведінки на шляхах, якщо це безпечно, ми просимо Вас проявити моральну мужність та звернути на це увагу інших користувачів шляхів – “можливо Ви посієте насіння, яке з часом проросте”;

– Їдьте в межах своїх можливостей та можливостей свого мотоцикла;

– Підтримуйте місцеві общини, витрачаючи гроші саме в них. Ми віримо якщо усі будуть виконувати 3 простих правила, то ті хто їздять по бездоріжжю та на

Trans Euro Trail® зможуть змінити до себе часом негативне ставлення:

1. Поважайте шляхи
2. Поважайте общини, через які подорожуєте
3. Поважайте навколищнє середовище